Chức năng

Phòng tài chính – kế toán có chức năng

 • Hạch toán kế toán kịp thời tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, các hoạt động thu chi tài chính kịp thời.
 • Lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của đơn vị
 • Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính – kế toán của Nhà nước và nội bộ tại đơn vị.

Nhiệm vụ

Có nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động kinh doanh.

 • Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan để lập kế hoạch kinh doanh, tài chính hàng năm, dài hạn của đơn vị
 • Tham gia thực hiện và trực tiếp quản lý công tác đầu tư tài chính, cho vay tại đơn vị
 • Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về việc chỉ đạo thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính – kế toán
 • Nghiên cứu và đề xuất với Lãnh đạo đơn vị các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo chấp hành tốt đúng chế độ hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất.

Báo cáo hoạt động tài chính của Trường

 • Tổng hợp số liệu và lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt
 • Phối hợp với các đơn vị lập báo biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
 • Lập báo cáo tài chính, kết quả hoạt động tài chính cuối năm, trình Hiệu trường, phân tích tham mưu cho Hiệu trưởng về tình hình quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí và có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho các năm sau
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác nhằm làm tốt công tác quản lý tài sản, điện nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

 Các quyền hạn được giao để thực hiện công việc

      – Có quyền kiểm tra kiểm soát các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các hợp đồng mua bán tài sản, xây dựng trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

      – Thực hiện quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ kế toán.

      –  Có quyền yêu cầu các bộ phận cá nhân có liên quan trong đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu chứng từ có liên quan đến công tác kế toán.

      – Kiểm tra việc lập và thực hiện dự toán thu chi của các đơn vị, yêu cầu chấp hành các quy định theo quy chế chi tiêu nội bộ và tiêu chuẩn định mức thu chi theo quy định của Nhà nước.

      – Từ chối kiểm tra kế toán nếu xét thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định trong các văn bản luật pháp về kế toán.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng TC – KT – Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam

♦️ Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

☎ Hotline: 0815156666 – 0966.84.84.84

🌐 Website: www.caodangyduocvietnam.edu.vn

📧 Email: caodangyduocvietnam@gmail.com